Opłaty

Zasady i wysokość opłat za pobyt dziecka w naszym przedszkolu reguluje §30 statutu placówki oraz umowa cywilno-prawna zawierana rokrocznie pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka a dyrektorem przedszkola.

W roku szkolnym 2018/2019 opłaty dla wychowanków uczęszczających aktualnie do naszego przedszkola pozostają bez zmian.

Poniższa tabela zawiera opłaty i informacje dotyczące dzieci, które uczęszczać będą do naszej placówki od 01.09.2018r.

 

SKŁADNIKI ODPŁATNOŚCI

OD 01.09.2018

INFORMACJE

DODATKOWE

CZESNE

OPŁATA STAŁA

875zł.

Nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

Nie jest płatna w okresie dwutygodniowej przerwy wakacyjnej.

40% zniżki

drugie dziecko

60% zniżki

na trzecie i kolejne dziecko

Czesne jest płatne do

5-go każdego miesiąca „z góry”.

W ramach czesnego dziecko uczestniczy we wszystkich zajęciach dydaktyczno – wychowawczych realizowanych przez nauczyciela prowadzącego grupę przedszkolną, mających na celu pełną realizację założeń aktualnie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz: 3 razy w tygodniu w nauce języka angielskiego, 3 razy w tygodniu w nauce języka niemieckiego i 2 razy w tygodniu w zajęciach muzyczno – rytmicznych.

STAWKA ŻYWIENIOWA

5 zł.

dziennie

Jednakowa dla wszystkich dzieci .

Podlega zwrotowi w pełnej wysokości za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

WPISOWE

Brak.

RADA

RODZICÓW

250 zł.

rocznie

Darowizna płatna w każdym roku szkolnym tj. w dniu podpisania pierwszej umowy lub w dniu podpisania aneksu do umowy przedłużającego o kolejny rok szkolny czas jej trwania.

Zniżka 50% na drugie i kolejne dziecko.

Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola.

PONADPROGRAMOWE

ZAJĘCIA

EDUKACYJNE

DO WYBORU

PRZEZ RODZICÓW

GIMNASTYKA

KOREKCYJNE

25,-

Możliwość 50% zniżki w przypadku nieobecności dziecka trwającej ponad połowę miesiąca rozliczeniowego.

TANIEC

25,-

LOGOPEDA

40,-

TWÓRCZE

ZAJĘCIA

PLASTYCZNE

45,-

Płatne do 20-go dnia każdego miesiąca „z góry”.

FIZYKA I CHEMIA W PRZEDSZKOLU

45,-

KARY UMOWNE ZA NIETERMINOWE WPŁATY

1 zł. dziennie

Dotyczą czesnego oraz zajęć dodatkowych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.